Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR

De werkzaamheden van de MR gaan vooral over het schoolbeleid, het personeelsbeleid en het arbobeleid. Voor die zaken die alle scholen van het PCBO aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR heeft op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs zowel een adviserende als een instemmende rol.  

In het schooljaar 2021–2022 is de MR 6 keer bij elkaar gekomen. Er is o.a. gesproken over de impact van Corona, de inrichting van het schoolplein, klimaatbeheersing in het schoolgebouw, inzet NPO-gelden. Een aantal zaken, zoals het jaarverslag en het jaarplan, komt elk jaar terug op de agenda. Ouders kunnen altijd de notulen van de MR vergadering inzien.

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden van de Hasperschool, te weten:
 

Ouders: 
Marjolijn Bunicich, voorzitter
Joke Nuchelmans

Leerkrachten:
Uilkje van Dijk
Peter Bax

Contact met de MR

Heeft u een vraag of opmerking voor de MR, dan kunt u dat kenbaar maken via ons mailadres of benader één van de MR leden persoonlijk. 

De MR kunt u bereiken via e-mail: mr-hasperschool@pcboleeuwarden.nl.