Ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een bijzondere plek binnen de school, want het zijn hun kinderen die op de Ds. Hasperschool zitten. Wij vinden het als team van essentieel belang dat ouders een belangrijke rol spelen in de school. Wederzijds respect vormt de basis van onderling vertrouwen. Wederzijds vertrouwen tussen school, ouders en leerlingen is de basis van succesvol presteren. Ons streven is dat we als school-gezin-kind op één lijn zitten, opdat opvoeding en onderwijs elkaar versterken.

Daarvoor is een goede en open communicatie noodzakelijk. Dat doen we mondeling en via Social Schools (bijv. Haspernieuwsbrieven en groepsberichten) en via de website van school. Daarnaast bieden we gelegenheid tot contactmomenten, enkele keren per jaar een tienminutengesprek en organiseren we informatie- en oudermomenten.

We stellen het zeer op prijs als ouders meehelpen in de school. We vragen o.a. ouderhulp bij lezen, creatieve vorming, hoofdluiscontrole, spelletjesmiddag, Kerst- en Paasviering, schoolreisjes, (mede)leiding van het schoolkamp, vervoer van leerlingen bij excursies, versieren van de school bij feesten, kleine onderhoudswerkzaamheden, als voorleesouders, etc. Om de samenwerking tussen ouders en school goed te regelen zijn er op school een medezeggenschapsraad, een klankbordgroep en een activiteitencommissie die uit en door ouders wordt gevormd.